Årsmøde 3. februar 2020 med beslutningsreferat i kursiv

1.       Valg af ordstyrer: Flemming              

2.       Valg af referent: Flemming

3.       Konstatering af årsmødets lovlige indkaldelse: Ja

4.       Godkendelse af dagsorden: Godkendt

5.       Aflæggelse af beretning for 2019 ved formanden
Den skriftlige beretning godkendt, kan ses på vores website  KLIK
HER

6.       Aflæggelse af revideret regnskab for 2019 ved kassereren
Regnskabet godkendt, kan ses på vores website KLIK
HER

7.       Indkomne forslag: Efter Karens udtræden mangler vi en suppleant. Skal vi evt. fortsætte med 5 i bestyrelsen uden suppleant?  Da Birthe Sørensen fra hold 1 har meldt sig som suppleant fortsætter vi som hidtil.

8.       Valg til styrelsen: På valg er Flemming (hold 2) og Else (hold 2), Ib, Lena og Inge er først på valg næste år. Flemming og Else modtog genvalg

9.       Valg af suppleant: Vi har pt. ingen suppleant, evt. valg afhænger af beslutningen pkt. 7 Birthe Sørensen valgt

10.   Eventuelt ingen punkter

 

Bestyrelsesmøde 28. oktober 2019 med beslutningsreferat i kursiv:

1.       Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2.       Godkendelse af referat fra 28-10-2019 (referatet er vedhæftet i mailen): Godkendt

3.       Bestyrelsen konstituerer sig: Formand og IT/PR ansvarlig: Flemming; Næstformand og lokaler: Ib; Kasserer: Else; Referent: vi satser på at Inge fortsætter; Foredragsholdere: Lena; Revisor: Anni

4.       Meddelelser: ingen

5.       Nyt fra kassereren: Efter husleje og betaling til Nick er der 59.441,42 kr på kontoen og 4-5 der mangler at betale. Skyldnerne bliver rykket.

6.       Nyt fra IT- og PR-ansvarlige: Websitet opdateret

7.       Status på forårets litteraturstudiekredse: Kurt fra hold 1 er muligvis stoppet, Ib kontakter ham, så vi kan få en fra ventelisten ind, hvis han er holdt.

8.       Film (Tysktimen) i efteråret: Filmen har DK-premiere primo oktober, vi satser på at vise filmen eksklusivt for de to hold, og spørger Nick om han kan deltage.

9.       Eventuelt: Der var ønske om at få planen for den følgende sæson inden den aktuelle sæsons  sidste studiekredsdage.  -  Vedtægter ajourført mht. tidspunkt for afholdelse af årsmødet og forretningsordnen mht. underskrift af regnskab.

10.   Næste møde: Omkring afslutningen af forårssemestret hvis der er aktuelle emner, ellers i forbindelse med efterårssæsonens start.

Bestyrelsens kontaktadresser:

Hold 1:

Hold 2:

Lena Lefevre lena.lefevre@gmail.com

Else Frost else@frostmoller.dk  

Ib Madsen ibm.alken@live.dk

Inge Kastberg ingekastberg@gmail.com

Birthe Sørensen (suppleant) bchrsoerensen@gmail.com

Flemming Simonsen flemming@javngyde.dk

Retur til Læseplan, klik HER