Årsmøde 2020 aflyst på grund af Corona-nedlukning

1.       Den skriftlige beretning godkendt pr mail

2.       Regnskabet godkendt pr. mail og elektronisk underskrift

3.       Valg til bestyrelsen: På grund af den ekstraordinære situation besluttede bestyrelsen at fortsætte uændret i det kommende år.

 

Bestyrelsesmøde 13. september 2020 med beslutningsreferat i kursiv:

1.       Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2.       Godkendelse af referat fra 03-02-2020: Godkendt

3.       Meddelelser: Ib Madsen meddelte, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen, det blev taget til efterretning
                         med tak for indsatsen.
                         Lena Lefevre holder pause fra bestyrelsesarbejdet i efteråret.
                         Birthe Sørensen overgår fra at være suppleant til at være fuldgyldigt medlem af bestyrelsen
                         Bente Jensen og Else Brønden fra hold 1 er villige til at tage over når der på næste årsmøde er
                         valg til bestyrelsen

4.       Nyt fra kassereren: Vores saldo på bankkontoen er 45.000 kr.

5.       Nyt fra IT- og PR-ansvarlige: Det blev drøftet om vi kunne få Mobil-Pay
                                                   Efterfølgende kommentar: En undersøgelse viser at det er alt for dyrt

6.       Status på efterårets litteraturstudiekredse:
Der er 4 som har meldt helt fra og 7 som er på pause i efterårssemestret.
Vi har kun optaget 2 fra ventelisten da vi regner med, at de der holder pause vender tilbage i foråret.
Der er således 22 betalende på hold 1 og 17 betalende på hold 2 i efteråret

Da lokalet vi benytter kun er til 20-22 personer, vil vi fremover reducere antal deltagere på holdene fra 24 til 22, dette også på baggrund af smitterisikoen ved at have et overfyldt lokale.

7.       Eventuelt: Vi drøftede de mange deltagere på pause, da det på sigt er uholdbart for vores økonomi. Vi har ikke undersøgt hvad der er årsagen, men et godt gæt er nok Coronaen, men det lader også til at nogle har valgt at holde pause fordi de fandt semestrets emner for uinteressante.
Der har været en del ønsker om mere fokus på mere ny litteratur og især den nye nordiske. Vi var enige om at rette henvendelse til Nick om emnet.
Efterfølgende kommentar: Med udgangspunkt i Nicks forårsprogram og usikkerheden om hvad der er den aktuelle årsag til de mange udmeldinger og pauser, har bestyrelsen valgt at se tiden an og se hvad der sker med deltagerantallet i forårssemestret.

8.       Næste møde: I forbindelse med forårssæsonens start når vi har overblik over deltagerantallet, holder vi årsmøde, det bliver ultimo januar 2022.

Bestyrelsens kontaktadresser:

Hold 1:

Hold 2:

Birthe Sørensen bchrsoerensen@gmail.com

Else Frost else@frostmoller.dk  

 

Inge Kastberg ingekastberg@gmail.com

 

Flemming Simonsen flemming@javngyde.dk

Retur til Læseplan, klik HER